دوره تکمیلی حقوق پیمان

 

دوره تکمیلی حقوق پیمان ویژه رشته راه و ساختمان

  • دوره حقوق پیمان تحت عنوان اولین دوره آموزش تخصصی ویژه کارشناسان رسمی در رشته راه و ساختمان برای اولین بار در سراسر کشور توسط کمیسیون آموزش استان کرمانشاه در بهمن ماه سال گذشته برگزار شد. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه قصد دارد دوره تکمیلی حقوق پیمان را در تاریخ 8 و 9 و 10 شهریور ماه سال جاری برگزار نماید. این دوره بصورت حضوری و نیمه حضوری با ظرفیت محدود برگزار خواهد شد و اولویت ثبت نام با افرادی است که زودتر فرایند ثبت نام را تکمیل نمایند.

  • شرکت در این دوره برای کارشناسانی که دارای صلاحیت اختلاف کارفرما و پیمانکار هستند و یا درخواست اخذ صلاحیت مذکور را دارند الزامی می باشد.

  • ثبت نام این دوره از طریق سایت مرکز کارشناسان رسمی کرمانشاه به آدرس https://ksh-rasmi.ir انجام می شود و جهت واریز هزینه آزمون با توجه به جدول ذیل و از طریق شماره حسابهای مرکز کارشناسان استان کرمانشاه به آدرس https://ksh-rasmi.ir/شماره-حساب-ها/ اقدام و فیش واریزی را پیوست نمائید.