اسامی اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه:

-نامنام خانوادگیرشته کارشناسیشماره پروانهتلفن
بابکشیواکشاورزی و منابع طبیعی27109188317196
پروینعظیمیکشاورزی و منابع طبیعی45109188320008
نسرینعظیمیکشاورزی و منابع طبیعی45901316690419
الهامحیدرزادهکشاورزی و منابع طبیعی48609183395198
ارسلانمروتیکشاورزی و منابع طبیعی52409183341058
شهریارجعفریانراه و ساختمان58309183594248
کیواننیازی شش نرمیامورثبتی60309183332719
فرزادزندراه و ساختمان71509181310009
مرادالماسیزراعت و اصلاح نباتات75509188313148
فریبرزنورمحمدیکشاورزی و منابع طبیعی86809188334383
حسین رضالطفیراه و ساختمان91609188312334
صابررهبریکشاورزی و منابع طبیعی103909188315985
داریوشحیرانیتشخيص اصالت خط، امضاء و اثرانگشت104309187546151
جوادناصرینفقه104609184287858
خلیلقنبری کاکاوندیاموربیمه118709183307015
محسنکردیراه و ساختمان165209183593631
فرهادبیگوندبرق ، الکترونیک و مخابرات166709125385182
محمدبهادریوسائط نقلیه موتوری زمینی تصادفات169509183331931
کامبیزپارسائیحفاظت محیط زیست171509188331719
سعیدتوحیدیامورثبتی174809125507481
بهروزفلاحیاندامپروری و دامپزشکی183109188318163
مریممولائینساجی و رنگرزی190909188318399
محمدرضامحبتامورثبتی191809183307130
بابکرزاقپور حبیبیامورتعاونی195209188302877
مریممهدی آبادیباستان شناسي و حفاظت آثار باستاني207308318246464
سعیدغلامیامورثبتی208909188332184
غلامرضاسیاه کمریدامپروری و دامپزشکی217109188872958
فرامرزشعبانیزراعت و اصلاح نباتات221209183363397
مصطفینورآبیگاز وگاز رسانی226109181310414
پرویزبهرام آبادیامورپزشکی232909188322294
قدرت الهجمشیدزادهامورثبتی2357
مجتبیحسینی پورزراعت و اصلاح نباتات236509183341055
خلیلخسروینفقه242609188311754
هومنشمس علیزادهراه و ساختمان257009188313948
محمدلرستانیامورتعاونی262909183517539
سوسنایوبیمامائی266709188391523
شمس الهسخن پراکشاورزی و منابع طبیعی268909183368191
قدرت الهولدبیگیگیاه پزشکی269209188343970
رضااکبریراه وساختمان280309188339136
محمد رضاناظرامورپزشکی286909133180407
عاطفهنادریمواد غذايي و مسموميت هاي ناشي از آن288409183361929
خلیلعبدیدامپروری و دامپزشکی302409183310524
سارامظفریکتاب و کتابشناسی304704224820
مریماسمعیلیروابط کار و کارگری309609183889545
عباسرضیئیراه و ساختمان333809188310861
مانداناپدرامدامپروری و دامپزشکی337109181310915
صفدررستمیباغبانی338609188339584
غلامحسینمرادیانمحصولات دامی339209188340592
شهرامنوریامورپزشکی339809188321749
مهدیسپدراممامائی341009124337563
الهامبنی عامریانحفاظت محیط زیست348409143183930
سیروسسوریحفاظت محیط زیست349109183558119
شیرزاددائی چیحفاظت محیط زیست352909188309610
شهنازعباسینفقه363909183329303
محمدرضاحبیبیراه و ساختمان370609188332237
ابراهیمداراییامورثبتی375809181324653
حاجیعلیکریمی زندیاسلحه شناسی و مهمات379909183393678
لیلاخاموشیاشیاء عتیقه و احجار کریمه و موزه ای383909123772977
نوربخشمحمدی قیطاس آبادیگاز وگازرسانی396709183584346
محمدنادرشهبازیراه وساختمان409409181323858
ایرجبهرامیراه و ساختمان414809188322618
الهامموسویبهداشت حرفه ای418809183893730
بهرامخوش اندامامورتعاونی438509185620810
بهرامدامکادیوباغبانی445909183364607
مسعودقنبری کاکاوندیآتش نشانی و آتش سوزی450809188301187
محسنمانشتیراه و ساختمان460409188307433
شاپورحیدریاموربیمه460809183331679
حسناحمدی سوماردامپروری و دامپزشکی467609183420402
فاطمهارکوازیراه و ساختمان472609183334962
فوزیهسلیمیروابط کار و کارگری473609188346471
گودرزکهراریراه و ساختمان478709188315737
شکوفهعباسیامورپزشکی480909183312837
علی احمدکرانیانحفاظت محیط زیست498709183315765
عزت الهسانعیزراعت و اصلاح نباتات505309183360091
گودرزبخشی خالخالیزراعت و اصلاح نباتات506109189285723
محمدتقیسرابیراه و ساختمان522509188311538
مهینعبدی بانسولهحفاظت محیط زیست527509188345022
نصرت الهفلاحیجنگل و مرتع540809183350215
فریباقبادیامورپزشکی543109181314873
سعیدفلاحی رحیم آبادیراه و ساختمان543809181324121
سهیلخاموشیراه و ساختمان544909183568588
علی اکبرپیش دستی بروجردیزبان انگلیسی549809183336992
مسلمظهرابینفقه550409188302196
حسینعلی بیگیاشیاء عتیقه و احجار کریمه و موزه ای552809183392110
احمدرضاسرشارراه و ساختمان560009359717393
علی اصغراحمدی صفتدامپروری و دامپزشکی562009183894771
فرشادحیاتیراه و ساختمان565909188591470
علی حیدربگمرادیراه و ساختمان566009183366412
فردینامیریانباغبانی577309181336270
شمس الهمرادیحسابداری و حسابرسی588909181316035
امیرمحترمی خورنهراه و ساختمان591309183854732
پیمانمظاهریدامپروری و دامپزشکی592009181315724
اسدالهبیرانوندباستان شناسی و حفاظت آثار باستانی592409188332188
عبدالرضاامجدیراه و ساختمان594809188574899
محمدفرزاممحبتامورپزشکی605409121968519
فرانکمیرزاییمحصولات دامی620709188362530
فردیننوریحفاظت محیط زیست620809183589382
محمدباقراسلامی منشراه و ساختمان64950918
محیاپرنیانچیبرق ، الکترونیک و مخابرات650209122303259
ستارعزیزیراه و ساختمان650509183553094
امیرپرویزنیماراه و ساختمان654609188317526
حیدرمیریدامپروری و دامپزشکی655509189279072
راحلهمحمدیراه و ساختمان663009188363522
رئوفقنبریزراعت و اصلاح نباتات663709183343492
بیتاپیمانراه و ساختمان672509183887414
فرزادحبیبیتاسیسات ساختمانی676509181323592
امیرامیریانتاسیسات ساختمانی676709181324625
شهرامنریمانیدامپروری و دامپزشکی6820
مهتابزادخواستزبان انگلیسی682309188310963
علیرضاعباسی میوه کارراه و ساختمان685909183303320
سعیدمحمدیراه و ساختمان691009181314982
مهنازویسی علی اکبریکشاورزی و منابع طبیعی692009187294838
الهامفرزام فرکشاورزی و منابع طبیعی694609188312269
بیژنمرادیراه و ساختمان697109188332723
حسین رضانادری شاپورآبادیکشاورزی و منابع طبیعی700409188558295
رحمتتکاپوراه و ساختمان700709183321583
فرهادامینیامورثبتی714909183345466
علیرمضانیمعماری داخلی وتزئینات715509182316153
محمدرضاعسگریراه و ساختمان723709183389554
نصرت ا..محمدی زادباغبانی724109183587610
سلیمزمانیکشاورزی و منابع طبیعی726209188612135
احمدشیخهراه و ساختمان727609183312891
علیشاهعزیزیکشاورزی و منابع طبیعی740509188340476
ایماناستادیروابط کار و کارگری740609188340297
بهروزکریمیکشاورزی و منابع طبیعی742209188318202
سعیدحیدرپورزراعت و اصلاح نباتات744109181281370
علینجفیامورثبتی744809183330667
منوچهرمیرزایی قلعهامورثبتی756309183366635
اسماعیلمحمودزادهامورثبتی756409188314190
ناهیدتوکلیزبان انگلیسی756909188595717
منصورصنمبریراه و ساختمان767409188300649
هادیزارعی ساملهکشاورزی و منابع طبیعی767609183577217
علی رضاپرونراه و ساختمان767809181311760
مختارکریمیاموربانکی769509189938725
علی حسینهادیخانیراه و ساختمان772009183365739
افشینجامه شورانی#VALUE!773809188313984
فرشادرئیسیراه و ساختمان777709188391782
محمدعزیزیراه و ساختمان781709127979538
نصیبهدارائی فرحسابداری و حسابرسی787609187230037
الهامسلیمان آبادیجنگل و مرتع792609375238099
الهامثباتی نسبحسابداری و حسابرسی793809188393265
بابکمحمدیکشاورزی و منابع طبیعی794109184427116
آرشابراهیمیراه و ساختمان797809188323151
ملک حسینامینیوسائط نقلیه موتوری زمینی تصادفات799309188365415
مصیبدبیریاندامپروری و دامپزشکی812209189191722
سمیهبختیاریزبان عربی816509186082461
ناصرنوروزیراه و ساختمان820609183334904
سعیدپویامهرحسابداری و حسابرسی820809188367858
هوشیارمحمدیراه و ساختمان825309121544048
مهدیبشیریتجهیزات پزشکی833009183586032
محمدرضارضائیوسائط نقلیه موتوری زمینی تصادفات838609181310446
علی ستارسلیمانی تبارامورثبتی842409183587599
مهدیقیطاسیراه و ساختمان844909183894694
سعیدصفریراه و ساختمان848709183368675
حسینحیدریدامپروری و دامپزشکی849909181356078
صفدرامامیامورثبتی854809188718130
امیرپروینیراه و ساختمان856709183302683
سعیدپارسیانبرق ، الکترونیک و مخابرات856909128661129
جلیلشیریاموربانکی858809181308208
صادقرضائیکشاورزی و منابع طبیعی858909183875076
مسعودشریفیراه و ساختمان859909188314284
صادقکولیوندیراه و ساختمان862909183331999
محمدمعمارافتخاریراه و ساختمان864309183552932
صادققبادی بیستونیراه و ساختمان864809127156551
نجم الدینعلی ویسیراه و ساختمان865009189916219
مصطفینجفیراه و ساختمان870809188362513
فرشادفرخیراه و ساختمان871809183892272
نوذرمرادی سولاوهراه و ساختمان876809183337418
آرمانکارگریراه و ساختمان878609188361022
علیفرهودیراه و ساختمان896609188306286
تورجرضائیراه و ساختمان897309183555119
اکبرامیرخانیاموربانکی899709183334072
اله بخشهمه خانیتاسیسات ساختمانی911609181312084
عباسکرمیتاسیسات ساختمانی911809183393857
محمدکرمی زلانیدامپروری و دامپزشکی923009187233303
خسروشریفیراه و ساختمان927009183588414
رضایوسف پناهراه و ساختمان928909188587096
مریممیلادی فراموربانکی929609183366216
فرزادپویامجدراه و ساختمان936309183333482
شهرامرفیعی مقدمراه و ساختمان938409181310087
جوادجلیلیانراه و ساختمان943409183361590
آرشزاجیراه و ساختمان944009188854594
جهانگیرتقی پورتشخيص اصالت خط، امضاء و اثرانگشت944509124492749
کیواناسدیراه و ساختمان947309188590776
وحیدرضانوروزیراه و ساختمان948009188390675
اقبالعباسی سرارودیتاسیسات ساختمانی950109126001038
بابکشریفیراه و ساختمان956609181313265
محمدفیض کرمیاناموربانکی959909187256053
طیبهمظفریكار و كارگري و حوادث ناشي از كار962109183885930
مصطفیعباسیراه و ساختمان962309188318809
مدریکلطفینقشه برداری963209189294181
اسلامرستمیحسابداری و حسابرسی964609188396796
اسدالهمولویراه و ساختمان966509188312820
علیدوستیتشخيص اصالت خط، امضاء و اثرانگشت970809183312179
امیرعباسکریمیراه و ساختمان971409185820803
شیماهمائیراه و ساختمان972409183850531
صادقامیریامورگمرکی980409188583963
حامدایوانیراه و ساختمان983009188399351
مجتبیشعبانیراه و ساختمان991409125040872
بهروزپاشائی سورکالیراه و ساختمان998509183323767
محمدحسینچگنیاموربانکی1005309392948023
محمدنعمتی کیونانیراه و ساختمان1007809183368843
رامینشیرزادیتاسیسات ساختمانی1012209188327383
اصغرصادقیراه و ساختمان1023109186851700
آرشسلیمی منصوریراه و ساختمان1025109188396056
امیدانصاری پادوکحسابداری و حسابرسی1028309183317011
خلیلسلیمانیراه و ساختمان1035409188313042
حمیدفتاحیراه و ساختمان1036609181306939
علیعسگریتاسیسات ساختمانی1041409183371480
امیرجلیلیانراه و ساختمان1045809183851933
فرهادمنتظریانیراه و ساختمان1048409183365772
بهروزدامیارراه و ساختمان1048509122937719
حمیدجعفریکشاورزی و منابع طبیعی1050909188394315
کیومرثسبزواریتاسیسات ساختمانی1054609188330441
محمد جوادمرادیاننفقه1058609188365232
احسانحاضریتاسیسات ساختمانی1061909188553865
خلیلبساطیامورثبتی1062009183327503
رهبرقامشلوامورثبتی1066909188350027
کیومرثخزائیراه و ساختمان1069409188598703
شهسوارغلامیراه و ساختمان1070109183321488
احدجلیلیانحفاظت محیط زیست1070409183305189
فریبرزولی زادهوسائط نقلیه موتوری زمینی تصادفات1073209183397083
سید فرامرزحیدریاسلحه شناسی و مهمات1076309188877612
علیسرمستیتاسیسات ساختمانی1079209123663742
سید ملک محمددکه ءامورثبتی1080809183897701
حامدهمتیامورثبتی1100109188370671
کامجوشرفیراه و ساختمان1100909122362530
جبارنادرینفقه1101209189389396
سجادشکربیگینقشه برداری1112509182809007
ایمانویسی مال امیریکشاورزی و منابع طبیعی1113609188871311
سید حبیبموسوی دار امرودیراه و ساختمان1122709127349722
بهرامکرمی خواهحفاظت محیط زیست1125509188883612
عبدالرضامرادیامورثبتی1128009183596686
علیاکرمیراه و ساختمان112949188874117-09128151670
محسنرضیئیراه و ساختمان1135509188310862
علیرضائیحفاظت محیط زیست1136009188346378
مهدیبختیراه و ساختمان1145509188310344
فردینمومنیزراعت و اصلاح نباتات1148709183581124
ایرجخسروی فراموربانکی1149009188326252
مریمبشی پورامورآب1149109183303485
فیروزعزیز زادهامورثبتی1149309183859647
ناصرمومیوندوسائط نقلیه موتوری زمینی تصادفات1150309183897951
محسناحساندوستوسائط نقلیه موتوری زمینی تصادفات1150409183394305
محسنشهسواریوسائط نقلیه موتوری زمینی تصادفات1150509181305771
اردشیرماسوریوسائط نقلیه موتوری زمینی تصادفات1150609183661621
مجتبیتاسهجنگل و مرتع1162009188581261
امید علیقاسم بیگیباغبانی1162009187238840
محمدآقاییزراعت و اصلاح نباتات1167109184241696
فاروقمحمودینقشه برداری1169809189862186
نور بخشتیموریباغبانی1177809189371377
فرهادجازیه پوراموربانکی1180109183360235
علیمحمدیبرق ، الکترونیک و مخابرات1188309188572047
حسینکاظمی فردراه و ساختمان1189509188330144
فرحنازصیادیزراعت و اصلاح نباتات1190009189963011
امیربشیریامورثبتی1202309189287441
محمد جعفرعبدالهیبرق ماشین و تاسیسات کارخانجات1203609183311240
میثمرستگاریزراعت و اصلاح نباتات1211509189375038
مجتبیرزلانسریتشخيص اصالت خط، امضاء و اثرانگشت1230609183398583
کورشجوانمیریامورآب1231709183896280
محمودرضارزم جوراه و ساختمان1234409181314783
احدکلهریراه و ساختمان1249109183365908
سیروسصدریتاسیسات ساختمانی1258709183588401
علی اصغرمحمدپورجنگل و مرتع1259809183344926
مسعودبابائی خوشینانیبرق ماشین و تاسیسات کارخانجات1263809188326980
حسامخادمتاسیسات ساختمانی1264009153076547
محمد سعیدفضلیاموربانکی1264609188364694
طاهرکبودیبرق ، الکترونیک و مخابرات1264709382372883
احسانرایگانحسابداری و حسابرسی1270209188575739
مجتبیمحمدیبورس و اوراق بهادار1275509187273570
مجتبیفلاحیاموربانکی1276909183335823
مهساالماسیامورگمرکی1277609365339293
علیتوردهتاسیسات ساختمانی1279109188365435
نیمامالکیصنایع نفت و پتروشیمی1279509183382863
یحییشیریحسابداری و حسابرسی1279609183303768
حامدموقوفه ئیوسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات1285909183556804
سمیهمحمدی گامیزچیلوازم خانگی و اداری1286409188362512
وحیدناصریهراه و ساختمان1288209181312591
عبدالهنادریامورثبتی1291209188361089
مظفراعظمیامورثبتی۱۲۹۱۴09188330899
غلامرضامحمدیاسلحه شناسی و مهمات1291809183308711
نورحسینکهریزیامورثبتی1293109184741508
پیمانتراوشراه و ساختمان1298409183355545
راشدامین زادهامورثبتی1298909188881337
کیومرثغلامیوسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات1300809183343080
شهریارقربانیوسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات1301409188344083
محمدحیدریوسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات1301509188378379
بهروزحقی کل کشوندیراه و ساختمان1304709183883180
علیشکریاسلحه شناسی و مهمات1305109189225536
سید محمدرحمانی نسبراه و ساختمان1309109188302446
مجیدرضافرنیاراه و ساختمان1315609108010492
مجیدشه سواریلوازم خانگی و اداری1317209183302795
مسعودنقشیراه و ساختمان1321309183398903
سجادمؤیدیامورثبتی1324509183374532
امیدعلیعزتیامورثبتی1331209133721547
وحیددارابی گرگلانیحسابداری و حسابرسی1331309188372131
شهاب الدینشفیعیراه و ساختمان1338709188306838
رضافرزادمهرراه و ساختمان1339909181321991
مهدیزارعی وشامورثبتی1340609187302139
رقیهامیرینفقه1344209385286851
ناصرعلی مرادیامورثبتی1354509182180748
سودابهمحمدی نیلاورهنفقه1358409182188410
حسنحیرانی قلعه گلینهامورثبتی1359109188566976
اعظمسلیمی خراطحسابداری و حسابرسی1363209188579709
فارزمرادیاموربانکی1370909183334251
حمیدنوخاصیراه و ساختمان1373009189247388
محمدحسنپروانهتاسیسات ساختمانی1376109183854036
مسعودسازواریکامپیوتر و فناوری اطلاعات1377909185814118
شاپورگل پرورانامورثبتی1379709183553406
حامداردلانراه و ساختمان۱۳۸۳۴09123640646
محبوبهسلیمانیاموربانکی1388709188302925
سید غلامرضامنصوریامورثبتی1390009185955681
خشایارنجفیامورثبتی1397109183367217
خلیلپرویزامورگمرکی1399609183355487
عبدالهصالحیحسابداری و حسابرسی1402809124118707
آرامشمنصوری کریانامورگمرکی1405609183594520
الماسکریمیامورگمرکی1406609188580609
بهزادمیعادیحسابداری و حسابرسی140689368969421-09129003361
سیده ژالهحسینینفقه1407209120381603
رضامحمدیحسابداری و حسابرسی7068309377604650
حسام الدینمحمدیحسابداری و حسابرسیکاراموز09181306214
احسانمحمدیبرق ماشین و تاسیسات کارخانجاتکارآموز09183569967
اردلانرحمانیاموربانکیکارآموز09185593458
اقبالبهروزی بان بیدیاموربانکیکارآموز09183360421
فرزادمیلادیامورثبتیکارآموز09307916239
یاسراحمدیآتش نشانی و آتش سوزیکارآموز09195619678
آرمینحبیبیبرق ماشین و تاسیسات کارخانجاتکارآموز09189183855
داریوشاخترشناسحسابداری و حسابرسیکارآموز09189289109
پیمانحیدری مقدمحسابداری و حسابرسیکارآموز09186822003
کیومرثکوه کنحسابداری و حسابرسیکارآموز09183280070
محمدرسولدرخشانیراه و ساختمانکارآموز09188362750
احسانگوهرچقائیراه و ساختمانکارآموز09183309635
صلاح الدینمحمودیلوازم خانگی و اداریکارآموز09188852029
فرهادامیرینفقهکارآموز09183380496
یونستمدن زادهنفقهکارآموز
فضل اللهپرنواسلحه شناسي و مهماتکارآموز09188340482
رسول اللهكشتكاراسلحه شناسي و مهماتکارآموز09183579014
رئوفكويليامور اقتصادي و بازرگانيکارآموز09188319043
محمدرضامراديامور اقتصادي و بازرگانيکارآموز09183304629
رضاخانخاني زورابامور آبکارآموز09188878169
ايوبمراديامور آبکارآموز09181551411
محمدرضاملكيانامور بیمهکارآموز09189180208
مالكسهرابيامور ثبتی و نقشه برداریکارآموز09186879452
بختيارنيايشامور ثبتی و نقشه برداریکارآموز09183347541
حسيناتشكاريامور ثبتی و نقشه برداریکارآموز09188307600
شيردلحياتيامور ثبتی و نقشه برداریکارآموز09188340802
احداللهلطفي ترازكامور ثبتی و نقشه برداریکارآموز09368195261
شيوامراديانامور ثبتی و نقشه برداریکارآموز09188872960
فرج الهحيدريامور ثبتی و نقشه برداریکارآموز09188345843
عطااللهمنوچهريامور ثبتی و نقشه برداریکارآموز09188313673
یونسرزلانسریامور ثبتی و نقشه برداریکارآموز09187244130
پرويزرزمجوامور ثبتی و نقشه برداریکارآموز09183370278
طاهرهشفيعيامور ثبتی و نقشه برداریکارآموز09918450106
حميدمحمدي حرينيامور ثبتی و نقشه برداریکارآموز09188334565
روشنكمرادي ازانيامور ثبتی و نقشه برداریکارآموز09183323825
فرزيناحمدي فرامور وسایط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)کارآموز09181321035
روح الهمحمديامور وسایط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)کارآموز09183344638
فرهادهمايوني رادامور وسایط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)کارآموز09189391023
حجت الهعزيزيامور وسایط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)کارآموز09183392773
بهمنحسنيامور وسایط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)کارآموز09187217912
برزوخسرويامور وسایط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)کارآموز09362566316
مجتبيدليريامور وسایط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)کارآموز09189294129
نورالدينعبديامور وسایط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)کارآموز09181305035
سيروسمحبيامور وسایط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)کارآموز09183590051
شهراممحمديامور وسایط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)کارآموز09126188647
رضافتاحي جماموربانكيکارآموز09183861779
عارفقدمياموربانكيکارآموز09182322939
صابركريمياموربانكيکارآموز09183364358
سميهحيدريامورگمركيکارآموز09183396200
كاظمبهراميامورمعادنکارآموز09353000575
مريمابوالفتحيامورمعادنکارآموز09906857139
محمدتقياگهيبرق، الکترونیک و مخابراتکارآموز09100534304
محمدجوادصميمي مقدمبرق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجاتکارآموز09183882770
سجادبهزادي پوربرق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجاتکارآموز09186171400
احسانخوش كرداربرق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجاتکارآموز09183301208
عليقاسميبرق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجاتکارآموز09181260746
حسنكاكائيبرق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجاتکارآموز09188337741
علي مرادمرادي مجدبرق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجاتکارآموز09181313072
محمداميريتاسيسات ساختمانيکارآموز09187098102
يوسفبراتي مسكرهتاسيسات ساختمانيکارآموز09186192240
اميناعلاتابتاسيسات ساختمانيکارآموز09188328451
محمدصادقخاني علي اكبريتاسيسات ساختمانيکارآموز09183552179
مهرانفلاحيتاسيسات ساختمانيکارآموز09337595691
يزداننويديتاسيسات ساختمانيکارآموز09183556962
صابرگلزاريتاسيسات ساختمانيکارآموز09302822271
حميدرضاسورنيتشخيص اصالت خط، امضا و اثر انگشتکارآموز09183313258
فرهادكشتمندتشخيص اصالت خط، امضا و اثر انگشتکارآموز09183344036
آرشخورشيديحسابداري و حسابرسيکارآموز09183317422
سياوشمراديحسابداري و حسابرسيکارآموز09181333787
حامداحمديانحسابداري و حسابرسيکارآموز09188317820
سجادحشمتیحسابداري و حسابرسيکارآموز09189391529
ساراسهرابيحسابداري و حسابرسيکارآموز09183599428
تورججهان ارائيحسابداري و حسابرسيکارآموز09181311337
محمدبرومندحوادث ناشی از کار و بهداشت حرفه‌ایکارآموز09183353675
شعيبفيروزيحوادث ناشی از کار و بهداشت حرفه‌ایکارآموز09186806683
فرهادمراديحوادث ناشی از کار و بهداشت حرفه‌ایکارآموز09189290940
فرشادخاني نوكانيحوادث ناشی از کار و بهداشت حرفه‌ایکارآموز09189309309
مهديگرمسيري مهوارداروسازي وسم شناسيکارآموز09189050584
جميلامامي زاددامپروری و دامپزشکیکارآموز09189965715
مسلمعبدالملكيدامپروری و دامپزشکیکارآموز09183373682
صيادغلاميدامپروری و دامپزشکیکارآموز09183316101
فواديوسفيراه وساختمانکارآموز09189331150
محمدرحيمقاسميراه وساختمانکارآموز09188879740
جمشيدواحديراه وساختمانکارآموز09181411412
مهدياسديراه وساختمانکارآموز09183319628
حامدكاظميراه وساختمانکارآموز09186176044
وحيداكرميراه وساختمانکارآموز09183392158
مازيارشيرخاني چشمه شفيعراه وساختمانکارآموز09187545936
احسانخسرويراه وساختمانکارآموز09183885407
سجادقياسيراه وساختمانکارآموز09186886054
هژيرمصريراه وساختمانکارآموز09186846984
احساناقائيراه وساختمانکارآموز09183382556
محمدمولوي بيستونيراه وساختمانکارآموز09188318446
سالارطهماسبيراه وساختمانکارآموز09181307580
ايوبعبدالهيراه وساختمانکارآموز09188340596
فارسباباييراه وساختمانکارآموز09183858982
بهنامعبدالمالكيراه وساختمانکارآموز09186171014
نجفميرزاحسينيراه وساختمانکارآموز09183566438
علي رضامينائيراه وساختمانکارآموز09187154461
يوسفجعفريروابط کار و کارگری و بیمه‌های اجتماعیکارآموز09188365749
افشينخوش بختروابط کار و کارگری و بیمه‌های اجتماعیکارآموز09189275700
حيدرملكيروابط کار و کارگری و بیمه‌های اجتماعیکارآموز09188305752
مهديبرونيکامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازیکارآموز09360907391
كامرانجليليانکامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازیکارآموز09187313690
محمدحسينميرزائيکامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازیکارآموز09183312527
منوچهرقدميکشاورزی و منابع طبیعیکارآموز09189353927
سعيدرنجبرکشاورزی و منابع طبیعیکارآموز09120320636
فريبرزصالحيکشاورزی و منابع طبیعیکارآموز09393751167
ميثمقاسميکشاورزی و منابع طبیعیکارآموز09186822243
يعقوبكيهانيکشاورزی و منابع طبیعیکارآموز09183371363
سامانمعتضديکشاورزی و منابع طبیعیکارآموز09120790197
سجادباباخانیکشاورزی و منابع طبیعیکارآموز09181280097
يعقوبشاماريکشاورزی و منابع طبیعیکارآموز09187383473
نورالدينمحمديکشاورزی و منابع طبیعیکارآموز09188329680
عليشاه حسينيکشاورزی و منابع طبیعیکارآموز09188379740
صادقجليليانگازوگازرسانيکارآموز09183890104
رامينفلاحيگازوگازرسانيکارآموز09182314407
مسعودكاوسيگازوگازرسانيکارآموز09189915623
نسرينپرنولوازم خانگی و اداریکارآموز09381413619
فرزانهحميدزادهلوازم خانگی و اداریکارآموز09188306875
زینبمیریلوازم خانگی و اداریکارآموز09188556369
ابوذرارمندمعماري وتزئينات داخليکارآموز09189915706
سعيدجليليانمعماري وتزئينات داخليکارآموز09184804146
علي اكبررئوفيانمعماري وتزئينات داخليکارآموز09184400167
محمدمهديمقدسيمعماري وتزئينات داخليکارآموز09188369834
معصومهنوريانمعماري وتزئينات داخليکارآموز09185542703
وحيدازادي بدربانيمهندسي پزشكي (تجهیزات پزشکی)کارآموز09183864408
محمدعليجعفريمهندسي پزشكي (تجهیزات پزشکی)کارآموز09334300728
سبحانروشنيمهندسي پزشكي (تجهیزات پزشکی)کارآموز09125384877
مهساشكريمهندسي پزشكي (تجهیزات پزشکی)کارآموز09223696568
علينعمتي كيونانيمهندسي پزشكي (تجهیزات پزشکی)کارآموز09183890833
ارسلانپروارهنفت، پتروشیمی و فرآورده‌های شیمیاییکارآموز09183368579
سردارباقرينفقهکارآموز09183354212
افشينكرمي مقدمنفقهکارآموز09188373383
طيبه الساداتموسوينفقهکارآموز09187313599