همایش کشوری پیمان

راهنما:

ابتدا از طریق دکمه ثبت نام اقدام به ثبت اطلاعات خود نمایید و سپس پس از واریز وجه به شماره حساب های مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه، اقدام به ثبت فیش واریزی خود نمائید…

شایان ذکر است تنها ثبت نام هایی تائید نهایی خواهند شد که فیش واریزی خود را ثبت نمایند