هوشیار محمدی

مهندس هوشیار محمدی

»»ریاست مرکز««

قرشاد حیاتی

فرشاد حیاتی

نایب رئیس

ایرج خسروی فر

ایرج خسروی فر

خزانه دار

ملک حسین امینی

ملک حسین امینی

دبیر مرکز

حسین رضا نادری

حسین رضا نادری

هیئت مدیره

علی رمضانی

علی رمضانی

بازرس