در صورت فعال بودن VPN آن را خاموش نمائید

Username: شماره موبایل شما بدون صفر ابتدا (مثال:9123456789)

کلمه عبور: کد ملی شما بدون صفر ابتدا (مثال: 98765432)